Те сонив
24, Скопје, Македонија

Те сонив Со нив Во градот мој роден Се сонив себе со тебе Само во иднината Во нашиот град Како сите плачат Од нашиот град Како ретко кој се смее Во нашиот град Како некој да не протерал Од нашиот град. Нашиот град е кошмар

2 views
 
Коментари

There are no comments yet.
Leave your comment, start the discussion!

Blog
Blogs are being updated every 5 minutes